کاش نمی ديدمت و از شراره های بی رحمانه نگاهت نمی سوختم

با اولين نگاه اتش گرفتم

                           با دومين نگاه سوختم

                                                        و در انتظار سومين نگاه خاکستر شدم

کاش ای تنها اميد زندگی می توانستم فراموشت کنم يا شبی در اتش سوزان دل در لهيب سينه خاموشت کنم.

کاش ان روز در گلستان خيال                        ای گل وحشی نمی چيدم تو را

تا نسوزم در خزان ارزو                                  کاش من هرگز نمی ديدم تو را

/ 0 نظر / 2 بازدید