کی گفته پاييز اونه که برگا رو می ريزه

        واسه کسی که عاشقه تمومه سال پاييزه  

 

می خوام برات بنويسم اما نمی دونم از چی و از کی برات بنويسم؟

می خوام برات حرفهايی که تو دلمه بيرون بريزم که ببينی با اين همه خونسردی و بی خيالی چی توی دل من می گذره!

 اما برای کسی که حرف و سکوتش,دوری و ديدارش,ماندن و رفتنش و پاسخ و اشاره اش يک سمفونی رويايی با تکنوازی هنرمندانه يک شب بارانيست چه می شود نواخت جز سکوت!!!

                                                                 

/ 0 نظر / 2 بازدید